viernes, 10 de enero de 2014

Redes informáticas

Qué é unha rede?
Unha rede é un sistema onde os elementos que o compoñen (polo xeral ordenadores) son autónomos e están conectados entre si por medios físicos e/ou lóxicos e que poden comunicarse para compartir recursos (imáxes, documentos, etc). Independentemente a isto, definir o concepto de rede implica diferenciar entre o concepto de rede física e rede de comunicación. 
Hai redes sinxelas dende dous ordenadores ata redes máis complexas de miles de ordenadores conectados entre sí por todo o mundo.

Tipos de redes.     

Según o seu tamaño ou área de cobertura.  
-> Rede de Área Local (LAN) 
Unha rede local é a interconexión de varios ordenadores e periféricos. O seu
extensión esta limitada fisicamente a un edificio ou a un ámbito duns poucos
quilómetros. A súa aplicación máis estendida é a interconexión de ordenadores persoais
e estacións de traballo en oficinas, fábricas, etc.; para compartir recursos e intercambiar
datos e aplicacións. En definitiva, permite que dous ou máis máquinas se comuniquen.
-> Rede de Área Extensa (WAN)
Unha rede de área ampla ou WAN (Wide Área Network), esténdese sobre unha área xeográfica extensa, ás veces un país ou un continente; e a súa función fundamental está orientada á interconexión de redes ou equipos terminais que se encontran situados a grandes distancias entre si. Para iso contan cunha infraestrutura baseada en
poderosos nodos de conmutación que levan a cabo a interconexión de ditos
elementos, polos que ademais flúen un volume apreciable de información de xeito continúa. Por esta razón tamén se di que as redes WAN teñen carácter público, pois o tráfico de información que por elas circula provén de diferentes lugares, sendo usada por numerosos usuarios de diferentes países do mundo para transmitir información dun lugar a outro.

Según o seu nivel de acceso ou privacidade.
-> Internet
É un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementar nun conxunto de protocolos denominado TCP/IP e garante que redes físicas heteroxéneas funcionen como unha rede lóxica única, de alcance mundial. Caracterízase por compartir información e servizos públicamente a todo o mundo.
-> Intranet
É unha rede de computadoras dentro dunha rede de área local (LAN) privada, empresarial ou educativa que proporciona ferramentas de Internet. Ten como función principal prover lóxica de negocios para aplicacións de captura, informes e consultas co fin de facilitar a produción dos devanditos grupos de traballo; é tamén un importante medio de difusión de información interna a nivel de grupo de traballo.
-> Extranet 
É unha rede privada virtual que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación e probablemente infraestrutura pública de comunicación para compartir de forma segura parte da información ou operación propia dunha organización con provedores, compradores, socios, clientes ou calquera outro negocio ou organización. Pódese dicir noutras palabras que un extranet é parte do Intranet dunha organización que se estende a usuarios fóra dela. Usualmente utilizando o Internet.

 Equipos dunha rede

-> Servidor: 
É un tipo de software que realiza certas tarefas en nome dos usuarios. O termo servidor agora tamén se utiliza para referirse ao ordenador físico no cal funciona ese software, unha máquina cuxo propósito é prover datos de modo que outras máquinas poidan utilizar eses datos.
Este uso dual pode levar confusión. Por exemplo, no caso dun servidor web, este termo podería referirse á máquina que almacena e manexa os sitios web, e neste sentido é utilizada polas compañías que ofrecen hosting ou hospedaxe. Alternativamente, o servidor web podería referirse ao software, como o servidor de http de Apache, que funciona na máquina e manexa a entrega dos compoñentes dos páxinas web como resposta a peticións dos navegadores dos clientes.
Os arquivos para cada sitio de Internet almacénanse e execútanse no servidor. Hai moitos servidores en Internet e moitos tipos de servidores, pero comparten a función común de proporcionar o acceso aos arquivos e servizos.
Un servidor serve información aos ordenadores que se conecten a el. Cando os usuarios se conectan a un servidor poden acceder a programas, arquivos e outra información do servidor.
-> Cliente:  
É unha aplicación informática ou un computador que consume un servizo remoto noutro computador, coñecido como servidor, normalmente a través dunha rede de telecomunicacións.
Adóitase utilizar para referirse a programas que requiren especificamente unha conexión a outro programa, ao que se denomina servidor e que adoita estar noutra máquina. Xa non se utilizan por criterios de custo, senón para obter datos externos (por exemplo páxinas web, información bursatil ou bases de datos), interactuar con outros usuarios a través dun xestor central (como por exemplo os protocolos BitTorrent ou IRC), compartir información con outros usuarios (servidores de arquivos e outras aplicacións Groupware) ou utilizar recursos dos que non se dispón na máquina local (por exemplo impresión)
Un dos clientes máis utilizados, sobre todo pola súa versatilidade, é o navegador web. Moitos servidores son capaces de ofrecer os seus servizos a través dun navegador web en lugar de requirir a instalación dun programa específico.

Redes WLAN
Unha rede de área local inalámbrica (WLAN, Wireless Local Area Networks) é unha rede que cobre unha área equivalente á rede local dunha empresa, cun alcance aproximado de cen metros. Permite que as terminais que se encontran dentro da área de cobertura poidan conectarse entre si.

Recurso compartido.
Son todos aqueles compoñentes de Hardware e programas (Software) que son necesarios para o bo funcionamento e a Optimización do traballo con Ordenadores e Periféricos, tanto a nivel Individual, como Colectivo ou Organizativo, sen deixar de lado o bo funcionamento destes.
Por defecto, nun fogar non se terán as mesmas necesidades que nunha Empresa. Un fogar medio tería suficiente cun PC, unha impresora, un Escáner, Conexión a Internet, Windows, WordExcel e un acceso único a todos estes Recursos. Pero cando falamos de Recursos Informáticos nunha empresa, entran en xogo moitos máis factores a ter en conta á hora de adaptar os Recursos Informáticos e acoutar o investimento económico que se fai nestes.

Conceptos básicos.
É necesario coñecer unha serie de conceptos que son básicos para a súa montaxe, configuración e posterior uso.
-> A comunicación: 
É o proceso que involucra a un emisor (Elemento terminal da comunicación que se encarga de proporcionar a información.) , a unha mensaxe (contido da información, conxunto de información expresado polo emisor e que desexa transmitir ao receptor para que sexan captados do xeito que desexa o emisor) que será transmitida a través dun canal (medio a través do cal se transmite a información-comunicación, establecendo unha conexión entre o emisor e o receptor.) e a un receptor (Elemento terminal da comunicación que se encarga de proporcionar a información.) .
-> Protocolo:
É un conxunto de regras e normas que permiten que dous ou máis entidades dun sistema de comunicación se comuniquen entre eles para transmitir información por medio de calquera tipo de variación dunha magnitude física. Trátase das regras ou o estándar que define a sintaxe, semántica e sincronización da comunicación, así como posibles métodos de recuperación de erros. Os protocolos poden ser implementar por hardware, software, ou unha combinación de ambos. O máis utilizado é o que se emplea na internet, TCP/IP.
-> Dirección IP
É un número único e irrepetible co cal se identifica un ordenador conectado a unha rede que ten o protocolo IP na que se sinala a súa direcciónUnha dirección IP é un conxunto de catro números do 0 ao 255 separados por puntos. 
-> Máscara de rede
É unha combinación de bits que serve para delimitar o ámbito dunha rede de computadoras. A súa función é indicar aos dispositivos que parte da dirección IP é o número da rede, incluíndo a subrede, e que parte é a correspondente ao host. Utilizase para crear subredes e identificar ó equipo que pertence.
-> Grupo de traballo
É un grupo de usuarios, dentro da mesma rede, que traballan nun proxecto común. Para pertencer a un grupo de traballo, é necesario asignar para cada ordenador o nome do grupo ao que pertence e ademais asignarlle a ese ordenador un nome específico que o diferencia dos demais. Se nun mesmo grupo de traballo houbese nomes repetidos, crearíanse conflitos dos que nos avisaría inmediatamente o sistema.
-> Puerta de enlace o Gateway
É un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos e arquitecturas diferentes a todos os niveis de comunicación. O seu propósito é traducir a información do protocolo utilizado nunha rede ao protocolo usado na rede de destino.
É normalmente un equipo informático configurado para dotar as máquinas dunha rede local (LAN) conectadas a el dun acceso cara a unha rede exterior, xeralmente realizando para iso operacións de tradución de direccións IP
-> DNS (Domain Name System) Sistema de Nombres por Dominio
É basicamente é o encargado de traducir as complicadas series de números que conforman unha dirección IP en palabras que o usuario poida recordar doadamente. Asocia as direcciones IP a un conxunto de palabras máis doadas de lembrar.

Máis información.


No hay comentarios:

Publicar un comentario