lunes, 27 de enero de 2014

Configuración dunha rede

Configuración en Windows.
Logo de ter instalados os elementos dunha rede, débese configurar os equipos para que podáse utilizar. Aínda que xa se detectan e configuran automáticamente, en Windows pódese verificar ou modificar seguindo estes pasos:
Vaia a Inicio/Panel de control. Dentro do Panel de control, busque a icona "Conexións de rede" e faga dobre click sobre elo. Ábrese unha ventá na que aparece unha icona denominada "Conexión de área local".
Pinche co botón dereito sobre a icona "conexión de área local" e no menú contextual que se desprega, escolla a opción Propiedades.
Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) e faga click sobre "Propiedades". Abrirase unha ventá para introdución de datos e coas propiedades da conexión de area local, onde se pode configurar parámetros como:
-Nome do equipo.
-Grupo de traballo.
-Máscara des subrede.
-Puerte de enlace.
-DNS.

Ademáis, se marca "Usar a seguinte dirección IP" pódese completar a os campos:
-Dirección IP.
-Máscara de subrede.
-Porta de enlace predeterminada.
Identificación na rede.
Cada equipo pertence a unha rede (onde ten asignado cadanseu Nome) e a un mesmo grupo de traballo se están conectados pola mesma rede.
Un exemplo é que nun grupo de traballo chamado Dell atópense equipos cós nomes PC Pedro, PC Laura, PC Alex e PC Araceli.
Comprobación do funcionamento da rede en Windows.
A veces precísase saber como é o funcionamento das redes no noso equipo ou grupo de traballo, para iso débese seguir unha serie de pasos:
Clicamos no menú Inicio e pinchamos en Os meus sitios de rede. Alí apareceran documentos compartidos coa rede e, para visualizar os equipos instalados na rede, clicamos en Ver equipos do grupo de traballo e alí se mostrarán todos os equipos conectados á rede.
Conectarse a unha rede WiFi desde un equipo.
Aínda que se conecta automáticamente, pódese conectar seguindo uns simples pasos:
Para realizar unha conexión, picamos có botón dereito do rato sobre a icona e eliximos Ver Redes inalámbricas dispoñibles.
Apareceranos esta ventá onde veremos todas as redes inalámbricas que están na nosa zona
Se é a nosa rede, ou a de alguén que nos presta o sinal e nos dá o contrasinal, a seleccionamos e pulsamos en Conectar. 

Windows intenta a conexión á rede que seleccionamos.
A seguinte ventá pediranos a clave de rede, introducímola, e de novo na pestana de abaixo, pulsamos en Conectar.
Se introducimos ben o contrasinal, nuns segundos veremos que estamos conectados á rede elixida.

Coñecer a dirección IP.
Para coñecer a dirección IP:
Ve a Inicio e executa e teclea cmdAparecerate a típica ventá de comandos estilo MS-Dos. Entón teclea ipconfig /all. Verás a configuración de todos os dispositivos ou tarxetas de rede do teu equipo. Mira a que diga Direccion IP, por exemplo: Direccion IP........192.174.168.36
Ping.
Ping.exe é unha pequena aplicación dispoñible en todos os sistemas Windows, que se executa co comando PING mediante a consola de CMD. É usada para probar a conectividade de redes.
É un das máis sinxelas e útiles ferramentas para executar calquera diagnostico ante conflitos na rede ou simplemente para estar seguro da funcionalidade de calquera conexión.
Ping comproba a conexión enviando paquetes de solicitude de eco e de resposta, mostra se se recibiu unha resposta do destino e canto tempo se tardou en recibila.
Se se produce un erro na entrega mostra unha mensaxe de erro.

Hai que comprobar as estadísticas para verificar se os paquetes enviados son entregados ou non.


Máis información.

viernes, 17 de enero de 2014

Creación de redes locais

Dispositivos de interconexión:
Son os dispositivos que centralizan todo o cableado dunha rede en estrela ou en árbore. De cada equipo sae un cable que se conecta a un deles. Polo tanto, teñen que ter, como mínimo, tantos puntos de conexión ou portos como equipos queiramos conectar a nosa rede. Hai dous tipos de dispositivos, denominados concentrador e conmutador:
Tarxetas de rede.  
Tarxetas de rede
Son unha clase de tarxetas destinadas a ser introducidas na placa nai dun ordenador ou conéctase a un dos seus portos para posibilitar que a máquina se sume a unha rede e poida compartir os seus recursos (como os documentos, a conexión a Internet ou unha impresora, por exemplo). 
Cada un dos equipos conectados debe ter una delas.
->Enthernet.
 É un estándar de redes informáticas de área local que pode acceder ao ámbito e se utiliza un conector RJ-45 para conectarse, o cal é parecido ao do teléfono.
Permiten que, nunha oficina, dúas computadoras compartan a mesma conexión a Internet ou que os usuarios dos devanditos equipos poidan traballar cos documentos albergados no disco ríxido de calquera das dúas computadoras.
->WiFi.
Son tarxetas inalámbricas  que adopta e certifica os equipos que cumpren cos estándares 802.11 das redes inalámbricas de área local) e facilitar a compatibilidade dos distintos equipos con tal de que cumpra eses requisitos.
O seu acceso á rede é a través de ondas de doado acceso o cal é unha vantaxe e un perigo á vez.
Concentradores
Son uns dispositivos que permiten centralizar o cableado dunha rede e poder ampliala. Isto significa que o devandito dispositivo recibe un sinal e repite este sinal emitíndoa polos seus diferentes portos. Dispoñen de portos con conectores RJ-45.
->Hub
Hub
hub é o dispositivo de conexión máis básico. É utilizado en redes locais pequenas cun número moi limitado de máquinas. Non é máis que unha toma múltiple RJ45 que amplifica o sinal da rede (base 10/100), así o ordenador destinatario recibe a información e o resto omítena. Unha solicitude destinada a unha determinada PC da rede será enviada a todas as PC da rede e isto reduce de xeito considerable o ancho de banda e ocasiona problemas de escoita na rede.
->Switch
Switch (ou conmutador) traballa nas dúas primeiras capas do modelo OSI, é dicir que este distribúe os datos a cada máquina de destino, mentres que o hub envía todos os datos a todas as máquinas que responden. Concibido para traballar en redes cunha cantidade de máquinas lixeiramente máis elevado que o hub, este elimina as eventuais colisións de paquetes (unha colisión aparece cando unha máquina intenta comunicarse cunha segunda mentres que outra xa está en comunicación con esta..., a primeira reintentará logo).
Puntos de acceso
Un punto de acceso inlámbrico (WAP ou AP polas súas siglas en inglés: Wireless Access Point) é un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar unha rede inalámbrica utilizando ondas en lugar de cables. Normalmente un WAP tamén pode conectarse a unha rede cableada, e pode transmitir datos entre os dispositivos conectados á rede cable e os dispositivos inlámbricos. Moitos WAPs poden conectarse entre si para formar unha rede aínda maior, permitindo realizar "roaming" (tarifa que está presente nos móbiles cando se añade no extranxeiro cando se utiliza algún dos seus servizos).
Router

Router
O Router permite o uso de varias clases de direccións IP dentro dunha mesma rede. Deste modo permite a creación de sub redes.É utilizado en instalacións máis grandes, onde é necesaria (especialmente por razóns de
seguridade e simplicidade) a creación de varias sub redes. Cando a Internet chega por medio dun cable RJ45, é necesario utilizar un router para conectar unha sub rede (rede local, LAN) a Internet, xa que estas dúas conexións utilizan diferentes clases de dirección IP (non obstante é posible pero non moi aconsellado utilizar unha clase A ou B para unha rede local, estas corresponden ás clases de Internet).O router equivale a un PC xestionando varias conexións de rede (os antigos routeres eran PCs)
Teñen a función de devasas (firewall) para protexer a instalación.
Cables de rede
Os cables de rede son cables elaborados para transmitir datos e úsanse para interconectar un dispositivo de rede a outro. Estes cables habilitan transferencias de alta velocidade entre diferentes compoñentes da rede.
Os tipos de cable de rede son variados dependendo da clase de rede onde se usen. Utilizaranse distintos cables sobre a base da topoloxía da rede, protocolos en uso e tamaño. Se a rede ten un gran número de dispositivos, necesitará cables que provean de alta velocidade e conexións libres de erros. Os máis utilizados son o o par trenzado (Trátase dun cable de oito fíos condutores trenzados a pares para que non teña moitas interferencias. É capaz de transmitir varían en función da categoría do cable. As gradacións van dende o cable de teléfono, que só transmite a voz humana ao cable de categoría 5 capaz de transferir 100Megabytes por segundo. )
Para altas velocidades utilízanse a fibra óptica (onsiste nun centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. O que se transmite non son sinais eléctricos senón luz co que se elimina a problemática das interferencias. Isto faino ideal para ámbitos nos que haxa gran cantidade de interferencias eléctricas. Tamén se utiliza moito na conexión de redes entre edificios debido á súa inmunidade á humidade e á exposición solar.)
Instalación e configuración de dispositivos
A instalación é senxella, algunhas nocións básicas son:
-Tarjetas de red
Retírase a carcasa do equipo e conectar a tarxeta nunha das ranuras de expansión dispoñible. É necesario instalar os drivers da tarxeta do equipo; para iso, tendremos que seguir os pasos que facilitan o proveedor utilizando o disco de instalación.
-Concentradores
Non requiren configuración e basta con conectalos coa corrente eléctrica para que realicen a súa función.
-Puntos de acceso
Simplemente precisan estar conectados cun cable ó ruter ou outro concentrador.
-Router
Debe ser configurado con parámetros do proveedor da Internet. Soe vir configurado para comenzar a funcionar, se é inalámbrico é conveniente asegurarse de que a rede inalámbrica ten a seguridade habilitada para que outros usuarios teñan acceso.
-Cableado
Un extremo conéctase á tarxeta da rede do equipo e o outro ó concentrador ou ruter. Tense que ter certas precaucións na súa instalación, coma non dobralo cable, non fijalo á parede cun material que poda dañalo, etc. 
Conexión dos compoñentes


Conexión de compoñentes
Unha rede de computadoras, tamén chamada rede de ordenadores, rede de comunicacións de datos ou rede informática, é un conxunto de equipos informáticos e software conectados entre se por medio de dispositivos físicos que envían e reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas ou calquera outro medio para o transporte de datos, coa finalidade de compartir información, recursos e ofrecer servicios.
Como en todo proceso de comunicación requírese dun emisor, unha mensaxe, un medio e un receptor. A finalidade principal para a creación dunha rede de computadoras é compartir os recursos e a información na distancia, asegurar a confiabilidade e a dispoñibilidade da información, aumentar a velocidade de transmisión dos datos e reducir o custo xeral destas acciones. Un exemplo é Internet, a cal é unha gran rede de millóns de computadoras situadas en distintos puntos do planeta interconectadas basicamente para compartir información e recursos.
A estrutura e o modo de funcionamento das redes informáticas actuais están definidos en varios estándares. 

Redes mixtas
Redes mixtas

As redes mixtas son aquelas nas que se aplica unha mestura entre algunha das outras topoloxías: bus, estrela ou anel. Principalmente podemos encontrar dúas topoloxías mixtas: Estrela - Bus e Estrela -Anillo. Para crealas necesítanse puntos de acceso inarámico que permiten conectar ambos os dous tipos de redes e que son útiles para conectar un portátil ou ordenador afastado da rede cablear.
Na topoloxía Estrella - Bus podemos ver unha rede en bus ao que están conectados os hubs de pequenas redes en estrela. Polo tanto, non hai ningún ordenador que se conecte directamente ao bus. Nesta topoloxía mixta, se un ordenador falla, entón é detectado polo hub ao que está conectado e simplemente íllao do resto da rede. Non obstante, se un dos hubs falla, entón os ordenadores que están conectados a el na rede en estrela non poderán comunicarse e, ademais, o bus se partirá en dúas partes que non poden comunicarse entre elas. Na topoloxía Estrella - Anel encontramos que o cableado forma fisicamente unha estrela, pero o hub ao que se conecta fai que a rede funcione como un anel. Desta forma, a rede funciona como un anel, pero coa vantaxe de que se un dos ordenadores falla, o hub se encarga de sacalo do anel para que este siga funcionando.

Máis información

viernes, 10 de enero de 2014

Redes informáticas

Qué é unha rede?
Unha rede é un sistema onde os elementos que o compoñen (polo xeral ordenadores) son autónomos e están conectados entre si por medios físicos e/ou lóxicos e que poden comunicarse para compartir recursos (imáxes, documentos, etc). Independentemente a isto, definir o concepto de rede implica diferenciar entre o concepto de rede física e rede de comunicación. 
Hai redes sinxelas dende dous ordenadores ata redes máis complexas de miles de ordenadores conectados entre sí por todo o mundo.

Tipos de redes.     

Según o seu tamaño ou área de cobertura.  
-> Rede de Área Local (LAN) 
Unha rede local é a interconexión de varios ordenadores e periféricos. O seu
extensión esta limitada fisicamente a un edificio ou a un ámbito duns poucos
quilómetros. A súa aplicación máis estendida é a interconexión de ordenadores persoais
e estacións de traballo en oficinas, fábricas, etc.; para compartir recursos e intercambiar
datos e aplicacións. En definitiva, permite que dous ou máis máquinas se comuniquen.
-> Rede de Área Extensa (WAN)
Unha rede de área ampla ou WAN (Wide Área Network), esténdese sobre unha área xeográfica extensa, ás veces un país ou un continente; e a súa función fundamental está orientada á interconexión de redes ou equipos terminais que se encontran situados a grandes distancias entre si. Para iso contan cunha infraestrutura baseada en
poderosos nodos de conmutación que levan a cabo a interconexión de ditos
elementos, polos que ademais flúen un volume apreciable de información de xeito continúa. Por esta razón tamén se di que as redes WAN teñen carácter público, pois o tráfico de información que por elas circula provén de diferentes lugares, sendo usada por numerosos usuarios de diferentes países do mundo para transmitir información dun lugar a outro.

Según o seu nivel de acceso ou privacidade.
-> Internet
É un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementar nun conxunto de protocolos denominado TCP/IP e garante que redes físicas heteroxéneas funcionen como unha rede lóxica única, de alcance mundial. Caracterízase por compartir información e servizos públicamente a todo o mundo.
-> Intranet
É unha rede de computadoras dentro dunha rede de área local (LAN) privada, empresarial ou educativa que proporciona ferramentas de Internet. Ten como función principal prover lóxica de negocios para aplicacións de captura, informes e consultas co fin de facilitar a produción dos devanditos grupos de traballo; é tamén un importante medio de difusión de información interna a nivel de grupo de traballo.
-> Extranet 
É unha rede privada virtual que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación e probablemente infraestrutura pública de comunicación para compartir de forma segura parte da información ou operación propia dunha organización con provedores, compradores, socios, clientes ou calquera outro negocio ou organización. Pódese dicir noutras palabras que un extranet é parte do Intranet dunha organización que se estende a usuarios fóra dela. Usualmente utilizando o Internet.

 Equipos dunha rede

-> Servidor: 
É un tipo de software que realiza certas tarefas en nome dos usuarios. O termo servidor agora tamén se utiliza para referirse ao ordenador físico no cal funciona ese software, unha máquina cuxo propósito é prover datos de modo que outras máquinas poidan utilizar eses datos.
Este uso dual pode levar confusión. Por exemplo, no caso dun servidor web, este termo podería referirse á máquina que almacena e manexa os sitios web, e neste sentido é utilizada polas compañías que ofrecen hosting ou hospedaxe. Alternativamente, o servidor web podería referirse ao software, como o servidor de http de Apache, que funciona na máquina e manexa a entrega dos compoñentes dos páxinas web como resposta a peticións dos navegadores dos clientes.
Os arquivos para cada sitio de Internet almacénanse e execútanse no servidor. Hai moitos servidores en Internet e moitos tipos de servidores, pero comparten a función común de proporcionar o acceso aos arquivos e servizos.
Un servidor serve información aos ordenadores que se conecten a el. Cando os usuarios se conectan a un servidor poden acceder a programas, arquivos e outra información do servidor.
-> Cliente:  
É unha aplicación informática ou un computador que consume un servizo remoto noutro computador, coñecido como servidor, normalmente a través dunha rede de telecomunicacións.
Adóitase utilizar para referirse a programas que requiren especificamente unha conexión a outro programa, ao que se denomina servidor e que adoita estar noutra máquina. Xa non se utilizan por criterios de custo, senón para obter datos externos (por exemplo páxinas web, información bursatil ou bases de datos), interactuar con outros usuarios a través dun xestor central (como por exemplo os protocolos BitTorrent ou IRC), compartir información con outros usuarios (servidores de arquivos e outras aplicacións Groupware) ou utilizar recursos dos que non se dispón na máquina local (por exemplo impresión)
Un dos clientes máis utilizados, sobre todo pola súa versatilidade, é o navegador web. Moitos servidores son capaces de ofrecer os seus servizos a través dun navegador web en lugar de requirir a instalación dun programa específico.

Redes WLAN
Unha rede de área local inalámbrica (WLAN, Wireless Local Area Networks) é unha rede que cobre unha área equivalente á rede local dunha empresa, cun alcance aproximado de cen metros. Permite que as terminais que se encontran dentro da área de cobertura poidan conectarse entre si.

Recurso compartido.
Son todos aqueles compoñentes de Hardware e programas (Software) que son necesarios para o bo funcionamento e a Optimización do traballo con Ordenadores e Periféricos, tanto a nivel Individual, como Colectivo ou Organizativo, sen deixar de lado o bo funcionamento destes.
Por defecto, nun fogar non se terán as mesmas necesidades que nunha Empresa. Un fogar medio tería suficiente cun PC, unha impresora, un Escáner, Conexión a Internet, Windows, WordExcel e un acceso único a todos estes Recursos. Pero cando falamos de Recursos Informáticos nunha empresa, entran en xogo moitos máis factores a ter en conta á hora de adaptar os Recursos Informáticos e acoutar o investimento económico que se fai nestes.

Conceptos básicos.
É necesario coñecer unha serie de conceptos que son básicos para a súa montaxe, configuración e posterior uso.
-> A comunicación: 
É o proceso que involucra a un emisor (Elemento terminal da comunicación que se encarga de proporcionar a información.) , a unha mensaxe (contido da información, conxunto de información expresado polo emisor e que desexa transmitir ao receptor para que sexan captados do xeito que desexa o emisor) que será transmitida a través dun canal (medio a través do cal se transmite a información-comunicación, establecendo unha conexión entre o emisor e o receptor.) e a un receptor (Elemento terminal da comunicación que se encarga de proporcionar a información.) .
-> Protocolo:
É un conxunto de regras e normas que permiten que dous ou máis entidades dun sistema de comunicación se comuniquen entre eles para transmitir información por medio de calquera tipo de variación dunha magnitude física. Trátase das regras ou o estándar que define a sintaxe, semántica e sincronización da comunicación, así como posibles métodos de recuperación de erros. Os protocolos poden ser implementar por hardware, software, ou unha combinación de ambos. O máis utilizado é o que se emplea na internet, TCP/IP.
-> Dirección IP
É un número único e irrepetible co cal se identifica un ordenador conectado a unha rede que ten o protocolo IP na que se sinala a súa direcciónUnha dirección IP é un conxunto de catro números do 0 ao 255 separados por puntos. 
-> Máscara de rede
É unha combinación de bits que serve para delimitar o ámbito dunha rede de computadoras. A súa función é indicar aos dispositivos que parte da dirección IP é o número da rede, incluíndo a subrede, e que parte é a correspondente ao host. Utilizase para crear subredes e identificar ó equipo que pertence.
-> Grupo de traballo
É un grupo de usuarios, dentro da mesma rede, que traballan nun proxecto común. Para pertencer a un grupo de traballo, é necesario asignar para cada ordenador o nome do grupo ao que pertence e ademais asignarlle a ese ordenador un nome específico que o diferencia dos demais. Se nun mesmo grupo de traballo houbese nomes repetidos, crearíanse conflitos dos que nos avisaría inmediatamente o sistema.
-> Puerta de enlace o Gateway
É un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos e arquitecturas diferentes a todos os niveis de comunicación. O seu propósito é traducir a información do protocolo utilizado nunha rede ao protocolo usado na rede de destino.
É normalmente un equipo informático configurado para dotar as máquinas dunha rede local (LAN) conectadas a el dun acceso cara a unha rede exterior, xeralmente realizando para iso operacións de tradución de direccións IP
-> DNS (Domain Name System) Sistema de Nombres por Dominio
É basicamente é o encargado de traducir as complicadas series de números que conforman unha dirección IP en palabras que o usuario poida recordar doadamente. Asocia as direcciones IP a un conxunto de palabras máis doadas de lembrar.

Máis información.