viernes, 17 de enero de 2014

Creación de redes locais

Dispositivos de interconexión:
Son os dispositivos que centralizan todo o cableado dunha rede en estrela ou en árbore. De cada equipo sae un cable que se conecta a un deles. Polo tanto, teñen que ter, como mínimo, tantos puntos de conexión ou portos como equipos queiramos conectar a nosa rede. Hai dous tipos de dispositivos, denominados concentrador e conmutador:
Tarxetas de rede.  
Tarxetas de rede
Son unha clase de tarxetas destinadas a ser introducidas na placa nai dun ordenador ou conéctase a un dos seus portos para posibilitar que a máquina se sume a unha rede e poida compartir os seus recursos (como os documentos, a conexión a Internet ou unha impresora, por exemplo). 
Cada un dos equipos conectados debe ter una delas.
->Enthernet.
 É un estándar de redes informáticas de área local que pode acceder ao ámbito e se utiliza un conector RJ-45 para conectarse, o cal é parecido ao do teléfono.
Permiten que, nunha oficina, dúas computadoras compartan a mesma conexión a Internet ou que os usuarios dos devanditos equipos poidan traballar cos documentos albergados no disco ríxido de calquera das dúas computadoras.
->WiFi.
Son tarxetas inalámbricas  que adopta e certifica os equipos que cumpren cos estándares 802.11 das redes inalámbricas de área local) e facilitar a compatibilidade dos distintos equipos con tal de que cumpra eses requisitos.
O seu acceso á rede é a través de ondas de doado acceso o cal é unha vantaxe e un perigo á vez.
Concentradores
Son uns dispositivos que permiten centralizar o cableado dunha rede e poder ampliala. Isto significa que o devandito dispositivo recibe un sinal e repite este sinal emitíndoa polos seus diferentes portos. Dispoñen de portos con conectores RJ-45.
->Hub
Hub
hub é o dispositivo de conexión máis básico. É utilizado en redes locais pequenas cun número moi limitado de máquinas. Non é máis que unha toma múltiple RJ45 que amplifica o sinal da rede (base 10/100), así o ordenador destinatario recibe a información e o resto omítena. Unha solicitude destinada a unha determinada PC da rede será enviada a todas as PC da rede e isto reduce de xeito considerable o ancho de banda e ocasiona problemas de escoita na rede.
->Switch
Switch (ou conmutador) traballa nas dúas primeiras capas do modelo OSI, é dicir que este distribúe os datos a cada máquina de destino, mentres que o hub envía todos os datos a todas as máquinas que responden. Concibido para traballar en redes cunha cantidade de máquinas lixeiramente máis elevado que o hub, este elimina as eventuais colisións de paquetes (unha colisión aparece cando unha máquina intenta comunicarse cunha segunda mentres que outra xa está en comunicación con esta..., a primeira reintentará logo).
Puntos de acceso
Un punto de acceso inlámbrico (WAP ou AP polas súas siglas en inglés: Wireless Access Point) é un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar unha rede inalámbrica utilizando ondas en lugar de cables. Normalmente un WAP tamén pode conectarse a unha rede cableada, e pode transmitir datos entre os dispositivos conectados á rede cable e os dispositivos inlámbricos. Moitos WAPs poden conectarse entre si para formar unha rede aínda maior, permitindo realizar "roaming" (tarifa que está presente nos móbiles cando se añade no extranxeiro cando se utiliza algún dos seus servizos).
Router

Router
O Router permite o uso de varias clases de direccións IP dentro dunha mesma rede. Deste modo permite a creación de sub redes.É utilizado en instalacións máis grandes, onde é necesaria (especialmente por razóns de
seguridade e simplicidade) a creación de varias sub redes. Cando a Internet chega por medio dun cable RJ45, é necesario utilizar un router para conectar unha sub rede (rede local, LAN) a Internet, xa que estas dúas conexións utilizan diferentes clases de dirección IP (non obstante é posible pero non moi aconsellado utilizar unha clase A ou B para unha rede local, estas corresponden ás clases de Internet).O router equivale a un PC xestionando varias conexións de rede (os antigos routeres eran PCs)
Teñen a función de devasas (firewall) para protexer a instalación.
Cables de rede
Os cables de rede son cables elaborados para transmitir datos e úsanse para interconectar un dispositivo de rede a outro. Estes cables habilitan transferencias de alta velocidade entre diferentes compoñentes da rede.
Os tipos de cable de rede son variados dependendo da clase de rede onde se usen. Utilizaranse distintos cables sobre a base da topoloxía da rede, protocolos en uso e tamaño. Se a rede ten un gran número de dispositivos, necesitará cables que provean de alta velocidade e conexións libres de erros. Os máis utilizados son o o par trenzado (Trátase dun cable de oito fíos condutores trenzados a pares para que non teña moitas interferencias. É capaz de transmitir varían en función da categoría do cable. As gradacións van dende o cable de teléfono, que só transmite a voz humana ao cable de categoría 5 capaz de transferir 100Megabytes por segundo. )
Para altas velocidades utilízanse a fibra óptica (onsiste nun centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. O que se transmite non son sinais eléctricos senón luz co que se elimina a problemática das interferencias. Isto faino ideal para ámbitos nos que haxa gran cantidade de interferencias eléctricas. Tamén se utiliza moito na conexión de redes entre edificios debido á súa inmunidade á humidade e á exposición solar.)
Instalación e configuración de dispositivos
A instalación é senxella, algunhas nocións básicas son:
-Tarjetas de red
Retírase a carcasa do equipo e conectar a tarxeta nunha das ranuras de expansión dispoñible. É necesario instalar os drivers da tarxeta do equipo; para iso, tendremos que seguir os pasos que facilitan o proveedor utilizando o disco de instalación.
-Concentradores
Non requiren configuración e basta con conectalos coa corrente eléctrica para que realicen a súa función.
-Puntos de acceso
Simplemente precisan estar conectados cun cable ó ruter ou outro concentrador.
-Router
Debe ser configurado con parámetros do proveedor da Internet. Soe vir configurado para comenzar a funcionar, se é inalámbrico é conveniente asegurarse de que a rede inalámbrica ten a seguridade habilitada para que outros usuarios teñan acceso.
-Cableado
Un extremo conéctase á tarxeta da rede do equipo e o outro ó concentrador ou ruter. Tense que ter certas precaucións na súa instalación, coma non dobralo cable, non fijalo á parede cun material que poda dañalo, etc. 
Conexión dos compoñentes


Conexión de compoñentes
Unha rede de computadoras, tamén chamada rede de ordenadores, rede de comunicacións de datos ou rede informática, é un conxunto de equipos informáticos e software conectados entre se por medio de dispositivos físicos que envían e reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas ou calquera outro medio para o transporte de datos, coa finalidade de compartir información, recursos e ofrecer servicios.
Como en todo proceso de comunicación requírese dun emisor, unha mensaxe, un medio e un receptor. A finalidade principal para a creación dunha rede de computadoras é compartir os recursos e a información na distancia, asegurar a confiabilidade e a dispoñibilidade da información, aumentar a velocidade de transmisión dos datos e reducir o custo xeral destas acciones. Un exemplo é Internet, a cal é unha gran rede de millóns de computadoras situadas en distintos puntos do planeta interconectadas basicamente para compartir información e recursos.
A estrutura e o modo de funcionamento das redes informáticas actuais están definidos en varios estándares. 

Redes mixtas
Redes mixtas

As redes mixtas son aquelas nas que se aplica unha mestura entre algunha das outras topoloxías: bus, estrela ou anel. Principalmente podemos encontrar dúas topoloxías mixtas: Estrela - Bus e Estrela -Anillo. Para crealas necesítanse puntos de acceso inarámico que permiten conectar ambos os dous tipos de redes e que son útiles para conectar un portátil ou ordenador afastado da rede cablear.
Na topoloxía Estrella - Bus podemos ver unha rede en bus ao que están conectados os hubs de pequenas redes en estrela. Polo tanto, non hai ningún ordenador que se conecte directamente ao bus. Nesta topoloxía mixta, se un ordenador falla, entón é detectado polo hub ao que está conectado e simplemente íllao do resto da rede. Non obstante, se un dos hubs falla, entón os ordenadores que están conectados a el na rede en estrela non poderán comunicarse e, ademais, o bus se partirá en dúas partes que non poden comunicarse entre elas. Na topoloxía Estrella - Anel encontramos que o cableado forma fisicamente unha estrela, pero o hub ao que se conecta fai que a rede funcione como un anel. Desta forma, a rede funciona como un anel, pero coa vantaxe de que se un dos ordenadores falla, o hub se encarga de sacalo do anel para que este siga funcionando.

Máis información

No hay comentarios:

Publicar un comentario